Walne Zebranie OT-50


Zarząd Oddziału Terenowego PZK w Gliwicach informuje, iż zwołuje
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału
na dzień 14 września 2019 /sobota/.

Zebranie odbędzie się w Domu Studenckim „SOLARIS” w Gliwicach, ul. Kochanowskiego 37
o godz. 10:00 w pierwszym terminie, lub o godz. 10:15 w drugim terminie.

Porządek Obrad  /projekt/

 1. Otwarcie Walnego Zebrania, powitanie zaproszonych Gości i Zebranych
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania
 3. Przedstawienie Porządku Zebrania i poddanie go pod głosowanie jawne
 4. Wybór Protokolanta oraz Komisji Roboczych :
  – Komisja Mandatowa / 3 osoby/
  – Komisja Uchwał i Wniosków / 2 – 3 osoby/
  – Komisja Wyborcza /Skrutacyjna / 3 osoby/
 5. Sprawozdanie ustępującego Zarządu Oddziału +finanse+ QSL
 6. Dyskusja nad przedstawionym sprawozdaniem, pytania do ustępujących Władz Oddziału.
 7. Wniosek Oddziałowej Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału
 8. Otwarcie procedury wyborczej
  – omówienie zasad przeprowadzenia wyborów
  – ustalenie liczby osób w składach organó
  – zgłaszanie kandydatur do Zarządu i OKR oraz na Delegatów na Zjazd Krajowy
  – zamknięcie list wyborczych
  – wybory Władz Oddziału i OKR na nową kadencję, oraz Delegatów na Zjazd Krajowy
 9. Wystąpienia zaproszonych gości, przedstawicieli Środowisk i Klubów. Dyskusja programowa o przyszłych zadaniach PZK, działaniach lokalnych OT
 10. Zgłaszanie propozycji Uchwał i Wniosków
 11. Ogłoszenie wyników wyborów
 12. Dalszy ciąg dyskusji programowej
 13. Ukonstytuowanie się wybranych Organów Oddziału
 14. Przyjęcie Uchwał Walnego Zebrania
 15. Ogłoszenie protokołów z posiedzeń na których nastąpiło ukonstytuowanie się Organów Oddziału
 16. Wystąpienia Przewodniczących nowych Organów Oddziału PZK w Gliwicach
 17. Zakończenie zebrania